Eseménynaptár

Február 2018
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Alapszabályzat

A Magyar Társasjátékosok

Romániai Szövetsége (MATRISZ)

Alapszabályzata

1. Általánosságok

 

1.1 Az Egyesület megnevezése: Magyar nyelven: MAGYAR TÁRSASJÁTÉKOSOK ROMÁNIAI SZÖVETSÉGE; Rövidített neve: MATRISZ

Román nyelven: Asociaţia "MATRISZ Egyesület" A továbbiakban az Egyesület nevet használjuk a megnevezésére.

1.2 Az Egyesület az Alkotmány által szentesített társulási jog értelmében szerveződik és működik non-profit, nemkormányzati és apolitikus szervezetként.

1.3 Az Egyesület működése az egész ország területére kiterjed.

1.4 Az Egyesület székhelye és postacíme: Târgu Mureș, str. Evreilor Martiri 31a/3

1.5 Az Egyesület megalakulásának időpontja: 2013 okt. 22. Bírósági bejegyzésének száma: 32379469

 

Az Egyesület számlaszámai:

 

RON: RO13 OTPV 3200 0078 8683 RO01

EUR: RO67 OTPV 3200 0078 8683 EU01

HUF: RO17 OTPV 3200 0078 8683 HU01

USD: RO27 OTPV 3200 0078 8683 US01

 

1.6 Az Egyesület emblémája megkülönböztető jelként funkcionál más szervezetekkel szemben.

 

2. Az Alapszabályzat tartalmazza

 

2.1 Az Egyesület működésére vonatkozó adatok, elvek és előírások;az Egyesület szervezeti felépítése, általános működési rendelkezései és szabályai; az Egyesület szerveinek feladatai.

2.2 Az egyesületi tagok számára elsőrendű kötelezettség az Alapszabályzat betartása.

2.3 Az Egyesület elnöksége jogosult az Alapszabályzatban foglalt rendelkezések értelmezésére.

 

3. Az Egyesület tevékenységének meghatározása, céljai és feladatai

 

3.1 Az Egyesület elsődleges célja egy magas színvonalú társasjáték-kultúra kiépítése, melynek alapvető szempontjai:

 

3.1.1 Közösségépítés, a közösségi szellem fejlesztése, személyiségfejlesztés és szocializáció, készségfejlesztés. Mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek számára pozitív és hasznos szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása.

3.1.2 Egy általános klubhálózat kiépítése, a társasjátékok népszerűsítése, ezek megismertetése minél több közösséggel és családdal. Az iskolákkal és egyéb nevelési intézményekkel való közreműködés.

 

3.2 Az Egyesület feladatai közé tartoznak

 

3.2.1 Társasági kapcsolatok kialakítása, közösségi élet szervezése.

3.2.2 Előadások, bemutatók, rendezvények, kiállítások és versenyek szervezése, oktatási, fejlesztési programokban való részvétel.

3.2.3 A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

3.2.4 Hazai és nemzetközi klubcsapatok létesítése és fenntartása; társasjátékok biztosítása és megismertetése rendezvényeken.

3.2.5 Más hasonló célú, és az Egyesület feladataival összeegyeztethető tevékenységű szervezetekkel való kapcsolattartás.

3.2.6 Játékfejlesztőkkel való szakmai kapcsolattartás.

 

3.3 Az Egyesület legfontosabb tevékenységei

 

3.3.1 Családi programok és szabadidős tevékenységek szerezése.

3.3.2 Társasjátékok népszerűsítése és terjesztése.

3.3.3 Társasjátékok bemutatása, kiállítások, vásárok és versenyek szervezése.

3.3.4 Országos társasjátékos klubhálózat kiépítése és fenntartása.

3.3.5 Társadalmi, oktatási és kulturális intézményekkel való együttműködés, játékklubok és -kölcsönzők létrehozása.

3.3.6 Játékfejlesztők szakmai támogatása és játékaik népszerűsítése.

 

4. A célok megvalósításához

 

Az Egyesület céljainak megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat kiegészítő jelleggel, oly módon, amely nem veszélyezteti az Egyesület irányultságát és jellegét. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívüliek is részesülhetnek, szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

 

5. A tagság

 

5.1 Az Egyesület tagjai

 

5.1.1 Az Egyesület tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy. Ez utóbbi ugyanakkor csak pártoló tag lehet. Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes módon történik.

5.1.2 Az egyesületi tagság felvétel révén jön létre.

5.1.3 A tagfelvételi kérelmet – amely a tagság típusára is utal – elektronikus levélben vagy írásban kell benyújtani az Egyesület elnökségéhez. A tagságról az elnökség 30 napon belül dönt, és hasonló módon értesíti a kérelmezőt a határozatról. A határozathozatal napja a tagsági jogviszony keletkezésével egybeesik. A tagsági kérelem elutasítását annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet megfellebbezni. A fellebbezést az elnök, az elutasítás indoklásával együtt, a soron következő közgyűlés elé terjeszti, ahol többségi szavazattal döntenek efelől.

 

5.2 A tagsági jogviszony megszűnése

 

 

A tagsági jogviszony a következő esetekben szűnik meg

 

5.2.1 Kilépéssel: A tagsági viszony megszűnése a kilépési nyilatkozat benyújtásának napján érvényesül. Az éves tagdíj fennmaradó része nem igényelhető vissza.

5.2.2 Kizárással: Az Alapszabályzatban rögzített kötelezettségek súlyos megsértése esetén, illetve az Egyesület határozatainak megszegése vagy céljai megvalósításának károsítása és veszélyeztetése esetén az elnökség egyhangú határozattal kizárhatja az Egyesületből a tagot. A tagsági viszony a kizáró határozat meghozatalának, illetve a kizáró határozat elleni fellebbezés elutasításának napjától szűnik meg.

5.2.3 A tag halálával

5.2.4 A kizárást kimondó határozatot annak kézhezvételétől számított 15 napon belül meg lehet megfellebbezni. A fellebbezést az elnök, a kizárás indoklásával együtt, a soron következő közgyűlés elé terjeszti, ahol többségi titkos szavazattal döntenek efelől.

5.2.5 Abban az esetben, ha a tag 30 nappal átlépi a tagdíj befizetésének határidejét, az elnökség elektronikus úton vagy írásban figyelmezteti őt arra, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget kötelezettségének. Ennek elmulasztása magával vonja az Egyesületből való kizárást.

 

5.3 Az egyesületi tagok

 

Az egyesületi tagok jogaik és kötelezettségeik alapján a következők

 

 1. Alapító tagok

 2. Rendes tagok

 3. Pártoló tagok

 

5.3.1 Alapító tag

Az alapító tagok olyan természetes személyek, akik vállalják az Egyesület céljainak megvalósítását, az Egyesület alakuló közgyűlésén részt vesznek és az alakuló vagyon részarányos hányadát készpénzben megfizetik. Az alapító tagok tagsági viszonya az Alapszabályzat elfogadásával jön létre. Jogosultságaikra és kötelezettségeikre az Alapszabályzatnak a rendes tagokra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

 

5.3.2 Rendes Tag

Bármely természetes személy lehet rendes tag, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályzatát és céljait.

A rendes tag személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésén az elnökség megválasztásában, határozatok meghozatalában, az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.

A rendes tag - a kiskorú tagok kivételével - az Egyesület közgyűlésén bármely tisztségbe megválasztható. A rendes tag az Egyesületet érintő javaslatokat tehet; az Egyesület által nyújtott kedvezményekben és szolgáltatásokban részesülhet, használhatja ennek létesítményeit és eszközeit; betekinthet az Egyesület hivatalos irataiba (jegyzőkönyvek, költségvetés, beszámolók).

A rendes tagnak kötelessége az Egyesület Alapszabályzatának betartása és a tagdíj befizetése.

 

5.3.3 Pártoló tag

Az Egyesület pártoló tagja olyan természetes vagy jogi személy lehet, aki vállalja az Egyesület anyagi / természetbeni támogatását folyamatosan vagy alklmanként, de nem vesz részt az egyesület aktív tevékenységében. Az elnökséggel kötött írásbeli támogatásban kell rögzíteni a támogatás jellegét. A pártoló tagnak véleménynyilvánítási joga van az Egyesület közgyűlésén az általa is támogatott tevékenységekkel kapcsolatban. Kötelességei közé tartozik az Egyesület jó hírnevének fenntartása. Ha a pártoló tag jogi személy, képviselet által gyakorolhatja jogait a cégkivonat felmutatásával.

 

5.3.4 Tagdíj

Az Egyesület tagjai által befizetésre kerülő tagdíj összegét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az éves tagdíjat minden tagnak március 31-ig kell befizetnie készpénzben vagy az Egyesület bankszámlájára. Az Egyesület minden olyan tagja, aki június 30-ig tagsági jogviszonnyal rendelkezik, köteles az éves díjat kifizetni, ha azonban ez a viszony csak július 1-től, vagy az év valamely későbbi napjától áll fenn, akkor féléves tagdíjat kell fizetnie. A tag a befizetés elmulasztása esetén értesítést kap, amely átvételétől számított 30 napon belül köteles a tagdíjat befizetnie.

 

6. Az Egyesület szervezeti felépítése

 

Az egyesület szervei

 

 1. A tiszteletbeli elnök

 2. Az elnökség

 3. A közgyűlés

 

Az Egyesület szerveinek tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik román állampolgársággal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, nem büntetett előéletűek és nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

6.1 A tiszteletbeli elnök

A tiszteletbeli elnököt az alapító tagok választják meg az alakuló gyűlésen. Személye a későbbiekben nem változtatható meg, leváltása a tagsági jogviszony megszűnése által valósulhat meg. Az Egyesület szavazásra bocsátott kérdéseiben, ezek elfogadásához, a döntések meghozatalához szükséges igenlő szavazata. Ellenőrzi az Alapszabályzat mindenben történő betartását és felemeli a szavát az esetleges túlkapások, az Egyesület filozófiájától, küldetésétől eltérő megnyilvánulások ellen.

 

6.2 Az elnökség

A háromtagú elnökség tagjai: az elnök, a szervező alelnök és a gazdasági alelnök. Az alelnökök tevékenysége az elnök irányításával történik. Az elnökség az Egyesület működését érintő összes kérdésben döntésre jogosult, kivéve az Egyesület más szerveinek kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket.

 

6.2.1 Az elnökség feladatkörei

 

 • - az Egyesület tevékenységének koordinációja az Alapszabályzat céljai szerint

 • - az Alapszabályzat törvényes működésének biztosítása, és az Egyesület éves programjának meghatározása

 • - a közgyűlés előkészítése, a napirend előállítása, a határozathozatallal kapcsolatos javaslatok megtétele

 • - az egyesület Éves tevékenységi és költségvetési tervének elkészítése, ezek végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése

 • - a közgyűlés határozatainak végrehajtása és ezek ellenőrzése

 • - az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése

 • - a nyilvánosság tájékoztatása az Egyesület honlapján ennek szolgáltatásairól és működéséről

 • - döntéshozatal az egyesületi szervek létrehozásával kapcsolatosan

Az elnökség tagjai írásban egymásra vagy bármely egyesületi tagra átruházhatják feladataikat és hatáskörüket, a munkáltatói jogkör gyakorlásának kivételével.

 

6.2.2 Az elnökség egyéb feladatai

 

- az elnökség dönt saját munkarendjéről. Az elnökségi gyűléseket negyedévente tartja, illetve szükség szerint gyakrabban vagy ritkábban.

- értesíti az elnökség tagjait ülésének időpontjáról, helyéről és témájáról írásban vagy elektronikus levélben; közzéteszi az Egyesület honlapján az ülés időpontját és napirendjét, és értesíti a meghívottakat.

- az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok többsége jelen van. Nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza döntéseit. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata a döntő.

- az elnökségi gyűléseken jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a gyűlés határozatait, azok tartalmát, időpontját és hatályát. Az ülésen készült jegyzőkönyvet bármely tag rendelkezésére kell bocsátani.

 

6.2.3 Lebontott feladatok

 

6.2.3.1 Az elnök feladatai

- az Egyesület tevékenységének irányítása

- az elnökség működésének szervezése

- az Egyesület törvényes működéséhez szükséges feltételek megteremtése

- munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület alkalmazásában álló munkavállalók felett

- a közgyűlés által megbízott és felruházott feladatok ellátása

- az Egyesület tagjainak és a jegyzőkönyvek nyilvántartása

- döntéshozatal olyan ügyekben, amelyek nem képezik az elnökség vagy a közgyűlés feladatát

 

6.2.3.2 A szervező alelnök feladatai

- az éves egyesületi program tervezetének elkészítése

- külső és belső kapcsolatok ápolása és fenntartása

- a rendezvényekkel kapcsolatos szervezési és tájékoztatási tevékenységek, valamint versenyek, klubprogramok, bemutatók és kiállítások koordinálása

- az elnök és a közgyűlés megbízásából ráruházott feladatok és hatáskörök ellátása

 

6.2.3.3 A gazdasági alelnök feladatai

- az Egyesület gazdálkodásának irányítása

- az Egyesület előző évi pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése

- a következő évre vonatkozó pénzügyi terv előkészítése

- a pénzügyi nyilvántartás és a szükséges kimutatások elkészítése, valamint a számlavezető pénzintézettel való kapcsolattartás

- az elnök és a közgyűlés megbízásából ráruházott feladatok és hatáskörök ellátása

 

6.3 A közgyűlés

 

6.3.1 A közgyűlésen történik az elnök és az alelnökök megválasztása és a megbízatás elfogadása. Az elnöki és alelnöki megbízatás két évre szól, ami után új választást kell tartani. Ugyanaz a személy korlátlanul újraválasztható.

6.3.2 Csak az alapító és a rendes tagok jelölhetőek elnöki illetve alelnöki tisztségre, megválasztásuk titkos szavazással történik, mindenki csak egy jelöltre szavazhat.

6.3.3 A megbízatásra jelölt személyek kötelesek tájékoztatni a közgyűlést afelől, ha más közhasznú szervezetnél is betöltenek vezető tisztséget.

6.3.4 Az elnöki és alelnöki megbízatás abban az esetben szűnik meg, ha:

  • - lejár a megbízatás ideje

  • - lemondás vagy elhalálozás esetén

  • - az Egyesületből való kilépéssel, kizárással vagy visszahívással

6.3.5 Az elnökség tagjait a közgyűlés abban az esetben hívhatja vissza, ha megsérti az Alapszabályzatban rögzített kötelezettségeket, megszegi a határozatokat, vagy veszélyezteti az Egyesület tevékenységét és céljai megvalósítását. Az Egyesület tagjainak egyharmada kezdeményezheti bármely elnökségi tag visszahívását - a közgyűlés szavazással dönt.

 

7. Az Egyesület képviselete, nyilvánossága

 

Az Egyesület az elnök és az alelnökök által képviselt jogi személy. Az írásbeli képviselet úgy történik, hogy az elnök vagy alelnök aláírja a saját nevét az Egyesület előírt, nyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített neve fölé.

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az elnökség két tagjának együttes aláírása szükséges.

Az elnök felelőssége az Egyesület nevét tartalmazó bélyegző megőrzése, amelynek használata csak az elnökség valamelyik tagjának aláírásával érvényes.

 

8. Az Egyesület gazdálkodása és vagyona

 

8.1 Vagyon, bevételek és kiadások

 

8.1.1 Az Egyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból, illetve vagyoni értékű jogokból tevődik össze.

8.1.2 Bevételi források

  • - adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány

  • - alapítványoktól és közérdekű kötelezettségvállalásokból származó bevételek

  • - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

  • - egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek

  • - az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevételek

  • - tagdíjak

  • - pályázatok útján szerzett támogatások

  • - vállalkozási tevékenységből származó bevételek

  • - rendezvényekből és reklámtevékenységből származó bevételek

8.2 Az Egyesület költségei

 

8.2.1 A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

8.2.2 Egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

8.2.3 Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek.

8.2.4 Az Egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját vagyonával felel a tartozásokért, amelyekért az Egyesület tagjai, a tagdíjon kívül saját vagyonukkal nem felelnek.

 

8.3 Az Egyesület gazdálkodása

8.3.1 Az Egyesület az éves költségvetése alapján gazdálkodik. Az egyesület kezdőtőkéje 800 RON, ami az alapító tagok adományaiból származik. Utólagosan a közgyűlés határozata értelmében növelni lehet az Egyesület vagyonát.

8.3.2 Az Egyesület vagyonának kezeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a közgyűlés dönt, a belső működési szabályzatnak megfelelően.

 

8.4 Támogatások, adományok és pályázatok

 

Az Egyesület javára vagy nevében történő adománygyűjtés csak az Egyesület valamely elnökségi tagjának írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Ezeket a támogatásokat, adományokat az Egyesület javára kell fordítani és nyilvántartásba kell venni.

Az Egyesület a céljaival összhangban lévő pályázatokon kíván részt venni. A különböző pályázati lehetőségekre bármilyen tag javaslatot tehet. A pályázatokon történő részvételről az elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A pályázatok kidolgozásában az elnökség felkérésére, az Egyesület tagjain kívül más szakemberek is részt vehetnek. A pályázatok révén vállalt célok megvalósításához, elnökségi döntés alapján, az Egyesület saját vagyona terhére hozzájárulhat.

 

9. Záró rendelkezések

  1. Az Egyesületnek jogában áll publikációkat, könyveket, szórólapokat, újságokat és egyéb anyagokat kiadni, amelyek hozzájárulnak az Egyesület céljainak eléréséhez.

  2. Az Egyesület támogatja a tagjai számára a szervezői, kibontakozási és kutatási lehetőségek megvalósítását, a belső működési szabályzat alapján.

  3. Egyéni akciók végrehajtása az Egyesület nevében semmilyen formában nem megengedett.

  4. Az Egyesület nem felel a tagjai által elkövetett morális vagy büntetőjogi kihágásokért, még az Egyesület által szervezett tevékenységeken való részvételük alatt sem.

  5. Az Egyesület gazdálkodása független minden magánszemélytől vagy az Egyesülettel partnerségi viszonyban álló más jogi személyektől.

  6. A magán- és jogi személyekkel fennálló konfliktusokat békés úton kell kezelni, vagy adott esetben jogi úton, a törvényeknek megfelelően.

  7. Az Egyesület feloszlik és elveszíti jogi személyiségét a következő esetekben:

 • - a közgyűlés tagjainak 4/5-ös többségi döntése értelmében

 • - a törvény értelmében

 • - bírósági végzés értelmében

 • - más egyesülettel való egyesüléssel

  1. Az Egyesület vagyonának felszámolását a felszámolók végzik, a törvény előírásainak megfelelően. Az Egyesület vagyona és az esedékes költségek kifizetése után megmaradt pénzösszeg az alapító tagok közös megegyezése alapján kezelendő, amelyet a felszámolás pillanatában határoznak meg, vagy - ezek hiányában - hasonló célkitűzésekkel rendelkező egyesületekhez kerül.

  2. Az Alapszabályzat módosítható a közgyűlés tagjainak 4/5-ös többségi döntése értelmében

Jelen statútum előírásait az érvényben lévő előírások szerint alkalmazzák.